KITA
Kita

Taisyklės

Taisyklės

Pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Pardavėjas - UAB „Arnolita“, juridinio asmens kodas 304511358, registruotos buveinės adresas: Veiverių g. 153-129, LT-46417 Kaunas, Lietuva.
1.2. Internetinė parduotuvė  - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.goldenrose.lt .
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo Internetinėje parduotuvėje sutarties standartinės sąlygos“.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Internetinėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
1.8. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.goldenrose.lt .

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
2.2. Šios Taisyklės taikomos Pirkėjo Internetinėje parduotuvėje pateiktiems prekių užsakymams. 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje laikantis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
3.2. Pirkėjas, pirkdamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį (buto numerį – neprivaloma), pašto kodą) prekės (-ių) pristatymui, aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį kontaktavimui dėl užsakymo patvirtinimo (jei reikia) ir/arba duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
3.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo, mokėjimo ir pristatymo patvirtinimui ar kitokio užsakymo vykdymo. 
3.4. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo patirtus nuostolius.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti Internetinėje parduotuvėje užsakytas prekes bei sumokėti sutartą kainą už jas ir jų pristatymą Internetinėje parduotuvėje numatytais atsiskaitymo būdais. 
3.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų privalomų reikalavimų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerių kanalais (Paysera.com, Venipak.lt).
4.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo pateiktus asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl apmokėjimo sąlygų pasikeitimo ar taikytinų teisės aktų pasikeitimų.
4.6. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų privalomų reikalavimų.

5. Prekių kainos.
5.1. Prekių kainos yra tokios, kokios nurodytos Internetinėje parduotuvėje.
5.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms sutartims.
5.3. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis, nurodomas Internetinėje parduotuvėje, gali keistis.

6. Prekių užsakymas ir apmokėjimas.
6.1. Pirkėjas, lankydamasis Internetinėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda savo duomenis, būtinus, prekėms pristatyti ir įsigyti.
6.2. Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir pasirinkęs užsakymo apmokėjimo būdą paspaudžia mygtuką „Pirkti“, o Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą jo nurodytu el. paštu apie užsakymo priėmimą. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
6.3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
6.3.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – www.paysera.com  (atsiskaitoma užsakymo metu);
6.3.2. bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas);
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.3.1 ar 6.3.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Prekių pristatymas.
7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes ir pasirinkamas kurjerio paslaugas, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
7.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
7.3. Prekės Pirkėjui pristatomos per 2-5 darbo dienas, visoje Lietuvoje. Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo tos darbo dienos, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Prekes. Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus ir sąlygas.
7.4. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.5. Prekės nemokamai pristatomos Pirkėjui įsigyjant prekių už 10 Eur ir daugiau visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.). Užsakymo sumai esant mažesnei kaip 10 Eur taikomas 5 Eur pristatymo mokestis. Į Neringą ir Neringos raj. prekės pristatomos taikant 34,75 Eur pristatymo mokestį.
7.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti gautas prekes ir palyginti su sąskaitoje faktūroje esančiais duomenimis. Pristačius prekes, Pirkėjas privalo patikrinti ar nepažeista prekės pakuotė. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, laikoma kad prekės yra tinkamai perduotos ir Pirkėjas Internetinei parduotuvei pretenzijų neturi.
7.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos Pirkėjui, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

8. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas.
8.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės perdavimo jam atsisakyti sutarties, grąžinti prekę Pardavėjui ir pakeisti prekę kita preke arba atgauti už ją sumokėtus pinigus. Tačiau parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai nekeičiami ir negrąžinami. Prekė pakeičiama per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo. 
8.2. Pirkėjas, atsisakęs sutarties, padengia prekės (-ių) grąžinimo išlaidas.
8.3. Grąžinamos ar keičiamos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
8.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu info@goldenrose.lt  arba per Taisyklėse nurodytą terminą grąžinti prekes, įsigytas pagal sutartį. Gavęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo patvirtinti savo tapatybę.
8.5. Prekės grąžinamos adresu Veiverių g. 153-129, LT-46417 Kaunas, Lietuvos Respublika.
8.6. Gavęs grąžintas prekes ir įvertinęs jų kokybę, Pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kaip prekė yra grąžinama (pristatoma) Pardavėjui.
8.7. Grąžinant prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu sąskaita faktūra neišrašoma, kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.
8.8. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
8.9. Tuo atveju, jeigu prekės buvo pristatytos Pirkėjui po sutarties atšaukimo: (i) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti prekes Pardavėjui; (ii) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui ir atsako už jų sugadinimą ar naudojimą.

9. Atsakomybė.
9.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų netikslumo.
9.2. Pardavėjas, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.3. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenis ir jų niekam neatskleisti, užtikrinti, kad prisijungimo duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir jais naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su prisijungimo duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.
9.4. Už sutarties, sudarytos perkant Internetinėje parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nei viena iš sutarties šalių neatsako už kitos šalies netiesioginius nuostolius, išskyrus kai tokį atsakomybės ribojimą draudžia teisės aktai.

10. Apsikeitimas informacija.
10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Internetinėje parduotuvėje nurodytu el. paštu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Asmens duomenų tvarkymas.
11.1. Užsisakyti prekes Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus pateikti asmens ir kitus duomenis.
11.2. Užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje ir (ar) pateikdamas joje užsakymus, Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę tvarkyti Pirkėjo pateiktus asmens duomenis.
11.3. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika, kuri yra sudėtinė šių Taisyklių dalis.
11.4. Pirkėjo asmens duomenys naudojami identifikuojant Pirkėją, išrašant sąskaitas, pristatant prekes, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo gražintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų nustatytas prievoles.

12. Baigiamosios nuostatos.
12.1. Bet kokiai sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra taikomos šios Taisyklės. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu šalių susitarimu.
12.2. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuoja Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Internetinėje parduotuvėje.
12.3. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
12.4. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
12.5. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.6. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Pardavėjui Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir kontaktais. 

Taisyklės atnaujintos 2019 m. rugsėjo 17 d.